Dimarts, abril 16, 2024
18.8 C
Barcelona

Què diuen els diferents programes electorals sobre temes LGTBI?

 

Analitzem els diferents programes electorals

El pròxim 26 d’abril tenim una cita amb les urnes per votar el Govern Espanyol. A Orgull hem volgut analitzar quines propostes electorals porten els diferents partits polítics sobre temes LGTBI.

Els programes electorals són aquelles mesures o compromisos que els diferents partits polítics presenten abans d’unes eleccions, i en ells s’expliquen la ideologia, els seus valors i els plans d’acció política que pretenen posar en marxa si arriben al govern.

Hem analitzat les propostes de PSOE, Podemos, PP, ERC, Ciutadans i Junts per Catalunya.

PSOE

Resultado de imagen de pedro sanchez lgtbi

– Impulsar noves iniciatives que contribueixin a aconseguir la igualtat real i efectiva en l’esport, mitjançant la posada en marxa de programes l’objectiu dels quals sigui la plena inclusió i integració social i la lluita contra la violència sobre les dones, la xenofòbia, el racisme i la LGTBIfobia en l’àmbit esportiu.

– Aprovar una Llei contra la discriminació per orientació sexual i identitat de gènere, que estableixi mesures de caràcter específic per a lluitar contra la discriminació per aquests motius en l’àmbit de la sanitat, l’educació i l’ocupació, els serveis socials i l’accés als béns i serveis a la disposició del públic.

– Garantirem l’accés a les tècniques de reproducció humana assistida, sense cap discriminació per motius d’orientació sexual i estat civil.

– Assegurarem que la inscripció dels fills de parelles de dones lesbianes, concebuts a través de les tècniques de reproducció humana assistida admesos en el nostre ordenament jurídic, es produeix sense cap discriminació en relació amb les parelles heterosexuals que utilitzen les mateixes tècniques.

– En línia amb el nostre compromís d’estendre la protecció enfront de la discriminació per orientació sexual, la identitat de gènere i característiques sexuals, millorarem l’estudi i atenció de les sol·licituds de protecció internacional fundades en la persecució per aquests motius i reforçarem la formació en aquest àmbit del personal que intervé en la tramitació i resolució dels expedients, garantint la seguretat d’aquestes persones en els Centres d’Estada Temporal d’Immigrants.

– Impulsar l’adopció per part de les autoritats educatives de protocols destinats a evitar l’assetjament transfòbic i homofòbic i afavorir el tractament de les persones trans en els centres educatius d’acord amb la seva identitat de gènere.

– Impulsar l’aprovació de protocols específics d’atenció destinats a persones majors i amb discapacitat LGBTI que tinguin en compte les seves necessitats específiques.

– Aprovarem un Pla Estratègic per a la no Discriminació de les Persones LGBTI, per a garantir la seva igualtat real i efectiva:

– Millorar la formació de les i els empleats públics, especialment de les forces i cossos de seguretat i del personal al servei de l’administració de justícia, en matèria del respecte a la diversitat sexe-afectiva i familiar.

– Col·laborar amb els moviments socials en la celebració de les dates commemoratives de la lluita per la igualtat de tracte i la no discriminació de les persones LGBTI, així com en la recuperació de la memòria de la lluita pels drets d’aquest col·lectiu.

– Promoure la creació i funcionament del Consell de Participació de les Persones LGBTI.

PP

Resultado de imagen de casado lgtbi

– Treballarem per la igualtat en tots els àmbits per a eradicar qualsevol tipus de discriminació per raons d’orientació sexual, identitat de gènere, raça o creença religiosa.

Unidas Podemos

Resultado de imagen de pablo iglesias lgtbi

– Protocols obligatoris contra les violències masclistes i la LGTBIfobia. S’implementaran aquests protocols per a prevenir tant les violències masclistes com la LGTBIfobia en les Administracions Públiques i en els centres de treball de més de 50 treballadors.

– Gaudir de la nostra llibertat sexual. Totes les persones tenim dret a no ser objecte de violències sexuals, així com a no sofrir discriminació per la nostra orientació sexual o per la nostra identitat o expressió de gènere. Per a garantir aquest dret, es posarà un èmfasi especial en l’educació afectiu-sexual dins del sistema educatiu.

– Ampliar els drets de persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals. És necessari construir un horitzó en el qual cap persona pugui ser discriminada ni per la seva orientació sexual ni per la seva identitat de gènere o expressió de gènere.
Per a això, aprovarem dues lleis: una contra la discriminació per motius d’identitat de gènere i orientació sexual de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals, en la qual es tindran en compte també les dificultats específiques de les persones que formen part d’un col·lectiu tan ampli; i una altra, una llei integral sobre la protecció jurídica de les persones trans i el dret a la lliure determinació de la identitat i expressió de gènere, que inclourà la garantia d’accés voluntari a un acompanyament sanitari professional sota criteris no patologitzades, la inclusió de la seva atenció en el Sistema Nacional de Salut o la implementació de plans d’ocupació, entre altres mesures.

– Reconèixer la diversitat familiar. Protecció real de les diferents realitats familiars triades amb llibertat, amb mesures de suport a l’adopció a famílies LGTBI, reconeixement de la filiació de les parelles de dones lesbianes i protecció jurídica de les noves formes de convivència estables sense ser parella.

Ciudadanos

– Impulsarem l’actualització de la nostra Constitució per a garantir que Espanya sigui una nació de ciutadans lliures i iguals:

– Blindar el matrimoni entre persones LGTBI i incloure el dret a la no discriminació per raó d’orientació o condició sexual.

– Promourem una nova Llei d’igualtat real per al col·lectiu LGTBI. Volem posar fi a qualsevol discriminació per raó de la seva identitat, orientació o condició sexual. Facilitarem l’accés a un allotjament transitori a les persones LGTBI, especialment els joves, que es veuen forçats a anar-se de la seva casa pel rebuig familiar a la seva orientació sexual. Atendrem les necessitats específiques de les persones majors LGTBI.

ERC

Resultado de imagen de gabriel rufian lgtbi

– Reconèixer a la Constitució els drets de les persones LGTBI , el respecte cap a la diversitat sexual i la identitat de gènere, incloent el dret al matrimoni entre parelles del mateix sexe i el dret de constituir una família.

– Aprovar una nova llei contra l’homofòbia i la transfòbia amb competències penals per incriminar les discriminacions més greus contra persones LGTBI.

– Dur a terme una política sensible respecte de les persones LGTBI perseguides en els seus països d’origen i disposar de mecanismes d’acollida.

– Establir un nou marc laboral plenament respectuós amb el dret a no ser objecte de discriminació.

– Promoure el respecte a la diversitat i la defensa dels drets de les persones LGTBI als organismes internacionals dels quals formem part, com la ILGA

– Oposició frontal a qualsevol intent de retrocés en l’àmbit legislatiu per part dels partits i organitzacions de l’extrema dreta, dels drets de les persones LGTBI.

– Impulsar la tramitació de la Llei d’igualtat de Transsexualitat i Transgènere, per tal d’avançar en aspectes com la despatologització de la transsexualitat al sistema sanitari públic, possibilitar la inscripció dels menors i adults trans al registre sense cap mena d’informe mèdic o psiquiàtric o la millora de la inserció social i laboral de les persones trans. 

– Modificar la llei 19/2007 contra la violència, racisme, xenofòbia i intolerància a l’esport per tal d’incloure les persones trans i reforçar els mecanismes de protecció de les persones LGTBI en l’àmbit de la pràctica esportiva.

– Garantir el dret al finançament públic de la reproducció assistida de totes les dones, independentment de la seva orientació sexual o estat civil, tal i com ja s’està fent a Catalunya.

– Aplicar les mesures fixades a la Resolució sobre l’auge de la violència neofeixista a Europa, aprovada al Parlament Europeu i que aposta per la persecució i sanció dels delictes d’odi, la protecció de col·lectius i organitzacions que lluiten contra el feixisme o el fet que entitats que promouen valors com la homofòbia no rebin cap ajut públic.

– Garantir el dret d’asil a les persones LGTBI refugiades que als seus països d’origen són perseguides per la seva orientació sexual o identitat de gènere.

– Recuperar la perspectiva del moviment LGTBI en els programes de memòria històrica.

Junts per Catalunya

Resultado de imagen de jordi sanchez junts per catalunya

– Reconeixement dels drets de les persones del col·lectiu LGTBI (lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals) en tots els àmbits.

– Compromís en la lluita contra l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, per avançar en la tolerància, la convivència i el reconeixement de la diversitat d’orientació sexual i identitat de gèneres. Així mateix, s’ha de valorar el reconeixement dels drets humans universals en el moment de prioritzar acords i convenis internacionals.

– Garantir el reconeixement de l’heterogeneïtat de les famílies amb fills i abordar la modificació de la denominació dels permisos de maternitat i paternitat per naixement, adopció i acolliment, per evitar d’aquesta manera la discriminació en les famílies amb progenitors del mateix sexe.

 

 

Redacció
Equip de redacció d'Orgull Ràdio