Connect with us

Hola, què estàs buscant?

Portada

Què diuen els diferents programes electorals sobre temes LGTBI?

Comparteix

 

Analitzem els diferents programes electorals

El pròxim 26 d’abril tenim una cita amb les urnes per votar el Govern Espanyol. A Orgull hem volgut analitzar quines propostes electorals porten els diferents partits polítics sobre temes LGTBI.

Els programes electorals són aquelles mesures o compromisos que els diferents partits polítics presenten abans d’unes eleccions, i en ells s’expliquen la ideologia, els seus valors i els plans d’acció política que pretenen posar en marxa si arriben al govern.

Hem analitzat les propostes de PSOE, Podemos, PP, ERC, Ciutadans i Junts per Catalunya.

PSOE

Resultado de imagen de pedro sanchez lgtbi

– Impulsar noves iniciatives que contribueixin a aconseguir la igualtat real i efectiva en l’esport, mitjançant la posada en marxa de programes l’objectiu dels quals sigui la plena inclusió i integració social i la lluita contra la violència sobre les dones, la xenofòbia, el racisme i la LGTBIfobia en l’àmbit esportiu.

– Aprovar una Llei contra la discriminació per orientació sexual i identitat de gènere, que estableixi mesures de caràcter específic per a lluitar contra la discriminació per aquests motius en l’àmbit de la sanitat, l’educació i l’ocupació, els serveis socials i l’accés als béns i serveis a la disposició del públic.

– Garantirem l’accés a les tècniques de reproducció humana assistida, sense cap discriminació per motius d’orientació sexual i estat civil.

– Assegurarem que la inscripció dels fills de parelles de dones lesbianes, concebuts a través de les tècniques de reproducció humana assistida admesos en el nostre ordenament jurídic, es produeix sense cap discriminació en relació amb les parelles heterosexuals que utilitzen les mateixes tècniques.

– En línia amb el nostre compromís d’estendre la protecció enfront de la discriminació per orientació sexual, la identitat de gènere i característiques sexuals, millorarem l’estudi i atenció de les sol·licituds de protecció internacional fundades en la persecució per aquests motius i reforçarem la formació en aquest àmbit del personal que intervé en la tramitació i resolució dels expedients, garantint la seguretat d’aquestes persones en els Centres d’Estada Temporal d’Immigrants.

– Impulsar l’adopció per part de les autoritats educatives de protocols destinats a evitar l’assetjament transfòbic i homofòbic i afavorir el tractament de les persones trans en els centres educatius d’acord amb la seva identitat de gènere.

– Impulsar l’aprovació de protocols específics d’atenció destinats a persones majors i amb discapacitat LGBTI que tinguin en compte les seves necessitats específiques.

– Aprovarem un Pla Estratègic per a la no Discriminació de les Persones LGBTI, per a garantir la seva igualtat real i efectiva:

– Millorar la formació de les i els empleats públics, especialment de les forces i cossos de seguretat i del personal al servei de l’administració de justícia, en matèria del respecte a la diversitat sexe-afectiva i familiar.

– Col·laborar amb els moviments socials en la celebració de les dates commemoratives de la lluita per la igualtat de tracte i la no discriminació de les persones LGBTI, així com en la recuperació de la memòria de la lluita pels drets d’aquest col·lectiu.

– Promoure la creació i funcionament del Consell de Participació de les Persones LGBTI.

PP

Resultado de imagen de casado lgtbi

– Treballarem per la igualtat en tots els àmbits per a eradicar qualsevol tipus de discriminació per raons d’orientació sexual, identitat de gènere, raça o creença religiosa.

Unidas Podemos

Resultado de imagen de pablo iglesias lgtbi

– Protocols obligatoris contra les violències masclistes i la LGTBIfobia. S’implementaran aquests protocols per a prevenir tant les violències masclistes com la LGTBIfobia en les Administracions Públiques i en els centres de treball de més de 50 treballadors.

– Gaudir de la nostra llibertat sexual. Totes les persones tenim dret a no ser objecte de violències sexuals, així com a no sofrir discriminació per la nostra orientació sexual o per la nostra identitat o expressió de gènere. Per a garantir aquest dret, es posarà un èmfasi especial en l’educació afectiu-sexual dins del sistema educatiu.

– Ampliar els drets de persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals. És necessari construir un horitzó en el qual cap persona pugui ser discriminada ni per la seva orientació sexual ni per la seva identitat de gènere o expressió de gènere.
Per a això, aprovarem dues lleis: una contra la discriminació per motius d’identitat de gènere i orientació sexual de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals, en la qual es tindran en compte també les dificultats específiques de les persones que formen part d’un col·lectiu tan ampli; i una altra, una llei integral sobre la protecció jurídica de les persones trans i el dret a la lliure determinació de la identitat i expressió de gènere, que inclourà la garantia d’accés voluntari a un acompanyament sanitari professional sota criteris no patologitzades, la inclusió de la seva atenció en el Sistema Nacional de Salut o la implementació de plans d’ocupació, entre altres mesures.

– Reconèixer la diversitat familiar. Protecció real de les diferents realitats familiars triades amb llibertat, amb mesures de suport a l’adopció a famílies LGTBI, reconeixement de la filiació de les parelles de dones lesbianes i protecció jurídica de les noves formes de convivència estables sense ser parella.

Ciudadanos

– Impulsarem l’actualització de la nostra Constitució per a garantir que Espanya sigui una nació de ciutadans lliures i iguals:

– Blindar el matrimoni entre persones LGTBI i incloure el dret a la no discriminació per raó d’orientació o condició sexual.

– Promourem una nova Llei d’igualtat real per al col·lectiu LGTBI. Volem posar fi a qualsevol discriminació per raó de la seva identitat, orientació o condició sexual. Facilitarem l’accés a un allotjament transitori a les persones LGTBI, especialment els joves, que es veuen forçats a anar-se de la seva casa pel rebuig familiar a la seva orientació sexual. Atendrem les necessitats específiques de les persones majors LGTBI.

ERC

Resultado de imagen de gabriel rufian lgtbi

– Reconèixer a la Constitució els drets de les persones LGTBI , el respecte cap a la diversitat sexual i la identitat de gènere, incloent el dret al matrimoni entre parelles del mateix sexe i el dret de constituir una família.

– Aprovar una nova llei contra l’homofòbia i la transfòbia amb competències penals per incriminar les discriminacions més greus contra persones LGTBI.

– Dur a terme una política sensible respecte de les persones LGTBI perseguides en els seus països d’origen i disposar de mecanismes d’acollida.

– Establir un nou marc laboral plenament respectuós amb el dret a no ser objecte de discriminació.

– Promoure el respecte a la diversitat i la defensa dels drets de les persones LGTBI als organismes internacionals dels quals formem part, com la ILGA

– Oposició frontal a qualsevol intent de retrocés en l’àmbit legislatiu per part dels partits i organitzacions de l’extrema dreta, dels drets de les persones LGTBI.

– Impulsar la tramitació de la Llei d’igualtat de Transsexualitat i Transgènere, per tal d’avançar en aspectes com la despatologització de la transsexualitat al sistema sanitari públic, possibilitar la inscripció dels menors i adults trans al registre sense cap mena d’informe mèdic o psiquiàtric o la millora de la inserció social i laboral de les persones trans. 

– Modificar la llei 19/2007 contra la violència, racisme, xenofòbia i intolerància a l’esport per tal d’incloure les persones trans i reforçar els mecanismes de protecció de les persones LGTBI en l’àmbit de la pràctica esportiva.

– Garantir el dret al finançament públic de la reproducció assistida de totes les dones, independentment de la seva orientació sexual o estat civil, tal i com ja s’està fent a Catalunya.

– Aplicar les mesures fixades a la Resolució sobre l’auge de la violència neofeixista a Europa, aprovada al Parlament Europeu i que aposta per la persecució i sanció dels delictes d’odi, la protecció de col·lectius i organitzacions que lluiten contra el feixisme o el fet que entitats que promouen valors com la homofòbia no rebin cap ajut públic.

– Garantir el dret d’asil a les persones LGTBI refugiades que als seus països d’origen són perseguides per la seva orientació sexual o identitat de gènere.

– Recuperar la perspectiva del moviment LGTBI en els programes de memòria històrica.

Junts per Catalunya

Resultado de imagen de jordi sanchez junts per catalunya

– Reconeixement dels drets de les persones del col·lectiu LGTBI (lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals) en tots els àmbits.

– Compromís en la lluita contra l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, per avançar en la tolerància, la convivència i el reconeixement de la diversitat d’orientació sexual i identitat de gèneres. Així mateix, s’ha de valorar el reconeixement dels drets humans universals en el moment de prioritzar acords i convenis internacionals.

– Garantir el reconeixement de l’heterogeneïtat de les famílies amb fills i abordar la modificació de la denominació dels permisos de maternitat i paternitat per naixement, adopció i acolliment, per evitar d’aquesta manera la discriminació en les famílies amb progenitors del mateix sexe.

 

 

Et pot interessar: